top of page
Info_Website.gif

Privacy Policy

 

Voorwoord

Deze privacy policy gaat uit van:

Davien Dierickx

Stovestraat 19

8600 Diksmuide

België

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0735.791.916

BTW BE 0735.791.916

Hierna genoemd ‘Davien Dierickx’

E-mailadres: info@daviendierickx.com

Website: www.daviendierickx.com

Telefoonnummer: +32(0)479 05 40 66

Deze privacy policy gaat uit van Davien Dierickx in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.daviendierickx.com, alsook op de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten.

Davien Dierickx zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Davien Dierickx verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Davien Dierickx wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

- welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

- waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;

- hoe ze worden beschermd;

- met wie ze worden gedeeld;

- of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en

- hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.

Davien Dierickx kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Davien Dierickx zal de laatste versie van de privacy policy op de website www.daviendierickx.com publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Davien Dierickx u contacteren.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 10 juni 2022 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt Davien Dierickx?

Davien Dierickx beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.

Davien Dierickx verwerkt de volgende persoonsgegevens:

- Generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, functie, adres

- Financiële gegevens zoals bankgegevens

- Gedragsdata zoals surfgedrag, IP-adres

In dit kadert verwijst Davien Dierickx eveneens naar haar Cookie Policy dewelke u via deze link kunt raadplegen.

Er worden geen gevoelige persoonsgegevens verzameld.

U kunt Davien Dierickx uw persoonsgegevens bijvoorbeeld overgemaakt hebben door op de website www.daviendierickx.com te surfen, door ons te e-mailen enz. Er zijn persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden bezorgd, maar er kunnen ook persoonsgegevens automatisch worden verzameld zoals over uw browser, uw interactie de website, uw IP-adres enz. Eventueel krijgen wij uw persoonsgegevens door van derden.

Vergeet Davien Dierickx niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Davien Dierickx relevant is. Davien Dierickx streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Davien Dierickx de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt Davien Dierickx uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

Davien Dierickx gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten en producten te kunnen aanbieden. Zo kan Davien Dierickx gepast met u communiceren. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en Davien Dierickx te kunnen uitvoeren.

Bv. Wanneer u ons e-mailt, kunnen wij u terugmailen en u gepast aanspreken.

Bv. Wanneer u een bestelling plaatst, geef je ons uw generieke persoonsgegevens zoals voornaam, naam, e-mailadres, alsook jouw adres wanneer je de levering thuis wenst te ontvangen. Optioneel kan u ons ook jouw telefoonnummer bezorgen zodat wij u snel kunnen bereiken in geval van vragen.

Optimalisatie van de diensten, degelijk klantenbeheer en statistieken

Verder kan Davien Dierickx uw persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren, voor degelijk klantenbeheer en statistieken. Dit over het algemeen op basis van de gerechtvaardigde belangen van Davien Dierickx. Voor de meer dan noodzakelijke cookies zal Davien Dierickx uw toestemming afwachten. We verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy.

Bv. Wij kunnen uw surfgedrag op onze website bijhouden teneinde de website-ervaring te personaliseren en om de nodige inzichten omtrent het gebruik van onze website te verkrijgen.

Promotie door Davien Dierickx

Wanneer u klant bent van Davien Dierickx, kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten aan u te promoten of u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Davien Dierickx. Wanneer het niet gaat over gelijk of gelijkaardige producten of diensten geeft u hierbij uw toestemming voor dergelijke verwerking voor promotionele doeleinden. Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam, geslacht en e-mailadres gevraagd worden. U kunt Davien Dierickx op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen (recht van bezwaar).

Wettelijke verplichtingen

Daarnaast gebruikt Davien Dierickx uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen).

Wanneer Davien Dierickx uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

Davien Dierickx doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft Davien Dierickx doorgevoerd?

Davien Dierickx heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Davien Dierickx streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen. Wees ervan bewust dat interageren via het internet steeds risico’s met zich meebrengt.

Davien Dierickx’s website kan links, plug-ins, interfaces naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke en het privacybeleid van deze derde partijen zal dus van toepassing zijn.

Met wie deelt Davien Dierickx uw persoonsgegevens?

Davien Dierickx deelt uw gegevens met partijen die Davien Dierickx helpen met de uitvoering van haar diensten bv. haar IT-providers voor gegevensopslag, onderaannemers etc. Davien Dierickx maakt met deze partijen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst en een geheimhoudingsovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen en mogen deze gegevens enkel in het kader van de uitvoering van hun diensten gebruiken.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken.

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland?

Davien Dierickx kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. Zo bevinden de servers van de www.daviendierickx.com website zich in de VS. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal Davien Dierickx de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Wij gebruiken in de eerste plaats de standaard clausules van de Europese Commissie als basis voor het contracteren.

Hoe lang bewaart Davien Dierickx uw persoonsgegevens?

Davien Dierickx zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. In principe behoudt Davien Dierickx uw gegevens tot 1 jaar na het afsluiten van een dossier.

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft wanneer u geen klant bent.

Verder bewaart Davien Dierickx de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Davien Dierickx kan in het daarvan gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Davien Dierickx houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure).

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Davien Dierickx stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken (bijvoorbeeld wanneer Davien Dierickx de juistheid van uw persoonsgegevens controleren) of intrekken (indien van toepassing).

3. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en Davien Dierickx dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

U kunt uw toestemming steeds intrekken.

4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Davien Dierickx haar vestigingsadres heeft, tenzij dwingende wetgeving die zou verbieden.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Davien Dierickx via info@daviendierickx.com.

 

U kunt Davien Dierickx ook steeds berichten via gewone post op haar vestigingsadres hierboven vermeld.

Dank een kopie toe te voegen van uw identiteitskaart of ander document om uw identiteit te bewijzen.

Davien Dierickx zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan zal Davien Dierickx u hierover berichten.

bottom of page